088 - 500 2000

Fietstest (i-ECG) in de eerste lijn

Eerstelijnsdiagnostiek inspannings-ECG in HartKliniek. Fietstest zonder consult cardioloog

Ook voor eerstelijns-diagnostiek hebben wij een verwijsbrief nodig. Verwijzing kan ook via ZorgDomein. Deze onderzoeken bieden wij uitsluitend aan op afspraak. Uw patiënt kan zelf bellen voor een afspraak met: 088 - 500 2000

Verwijsindicatie

 • Diagnostiek pijn op de borst
 • Risicostratificatie na ontslag poli-cardiologie

In uw praktijk wordt pijn op de borst in ongeveer 10-15% van de gevallen veroorzaakt door een cardiovasculair probleem. Voor de diagnostiek van angina pectoris biedt de anamnese in vrijwel alle gevallen de belangrijkste informatie.

Inschatting vooraf-kans op coronairlijden

Pijn op de borst

Met name bij mannen. Bij vrouwen kunnen klachten volkomen aspecifiek zijn.

Vrouw premenopauzaal

Hier spelen cardiovasculair beschermende factoren een positieve rol. Maar wel verhoogd cardiovasculair risico bij belaste familieanamnese en roken.

Vrouw postmenopauzaal

Geen beschermende factoren meer. Alle bekende cardiovasculaire risicofactoren spelen belangrijke inschattende rol bij de veelal aspecifieke klachten. Belangrijke risicofactor is daarbij ook een belaste zwangerschap (eclampsie, hypertensie, diabetes, vroeggeboorte).

Bekende risicofactoren zoals roken, cholesterol en hypertensie

Spelen met name een rol bij mannen en postmenopauzale vrouwen. Denk ook aan Reumatoïde Artritis als risicofactor.

Indicaties en vooraf-kans nader uiteengezet

 • Diagnostiek

Met name bij intermediaire kans op angina pectoris (30-70% kans, atypische angina pectoris). Op grond van de aard van de pijn (typische AP, atypische AP of aspecifieke thoracale pijn), leeftijd en geslacht kan een inschatting worden gemaakt op de kans op belangrijke coronairsclerose. In grote lijnen geldt: patiënten met typische AP hebben een grote kans; patiënten met aspecifieke thoracale pijn een kleine kans en patiënten met atypische AP een intermediaire kans. Bij vrouwen is de sensitiviteit van de test gemiddeld lager dan bij mannen en mogelijk ook de specificiteit. De voorspellende waarde van de test is bij vrouwen dus, mede door de lagere prevalentie van coronairlijden bij (vooral jongere) vrouwen, lager dan bij mannen. Een fietstest is vooral van diagnostische waarde bij patiënten met een intermediaire voorafkans op obstructief coronairlijden.

Diagnostische winst van een fietstest is het grootst bij intermediaire vooraf-kans (30-70%):

Voorafkans

 • Risicostratificatie

Ter bepaling indicatie (opnieuw) hartkatheterisatie (onder meer hoofdstamstenose, 3-takslijden). Bijvoorbeeld als patiënt al door de cardioloog is ontslagen na PCI (dotter) of myocardinfarct, kan in de eerste lijn een fietstest worden aangevraagd. Uit de testresultaten kan tevens een inschatting worden gemaakt over de uitgebreidheid van het bedreigde myocard. Bij twijfel over de indicatiestelling wordt overleg aangeraden.

Contra-indicaties

Overleg bij twijfel met cardioloog via telefoon: 088 - 500 2000, toets 9

 • Alle vormen van instabiele AP
 • Ernstige hypertensie (systolisch > 200 / diastolisch > 110mmhg)
 • Manifeste overvulling (hartfalen)
 • Acute myocarditis
 • Recente longembolie of trombose
 • Ernstige aortaklepstenose
 • Hypertrofische cardiomyopatie
 • Lichamelijke of geestelijke handicaps waardoor inspanning niet (goed) mogelijk is
 • ECG afwijkingen zoals compleet LBTB

Methode verwijzen en procedure

U geeft uw patiënt de verwijsbrief mee of stuurt deze via Zorgdomein (of anders) naar HartKliniek. Patiënt belt zelf voor de afspraak via 088 - 500 2000. Uiteraard kan uw doktersassistente de afspraak ook maken. Bij patiënten die een bètablokker gebruiken is de diagnostische waarde van een fietstest verminderd. Stop betablokkers tijdelijk 24uur voor de fietstest, daarna dienen deze medicijnen te worden hervat. De fietstest wordt na lichamelijk onderzoek verricht en direct beoordeeld door de cardioloog. U krijgt de uitslag dezelfde dag via edifact/zorgmail. De uitslag van het echo wordt door de cardioloog niet met uw patiënt besproken. U geeft patiënt de uitslag. Er wordt geen consult cardioloog verricht en er wordt door HartKliniek geen DBC gedeclareerd.

Inhoud verwijsbrief

 • Vraagstelling
 • Actuele medicatie
 • Relevante voorgeschiedenis

Zinnige en zuinige zorg

In Zwolle werd in 1999-2000 een project opgezet om de mogelijkheid van de huisarts tot vrije toegang tot fietstest functieonderzoek te onderzoeken. Het project leidde ertoe dat minder patiënten werden verwezen naar de cardioloog (proefschrift De Kluiver E.P. “Effecten van vrije toegang van de huisarts tot niet-invasief cardiaal functieonderzoek”). Dat een fietstest relatief veilig is bleek uit onderzoek van Gibbons: Myocardinfarct en overlijden traden op bij ongeveer 1 op de 2500 gevallen (Circulation 2002;106:1883-92).