Privacybeleid

HartKliniek eerbiedigt uw persoonlijke privacy

Zodra u in een zorginstelling in behandeling bent, krijgt u te maken met privacywetgeving. Hieronder lichten wij de belangrijkste punten uit ons privacyreglement toe. Het volledige Privacyreglement van HartKlinieken Nederland kunt u hier downloaden.

Het Medisch Dossier

Omdat u in HartKliniek wordt behandeld, legt HartKliniek een medisch dossier voor u aan. Van iedere patiënt bestaat één centraal medisch dossier, waarin wij persoonlijke gegevens vastleggen, onder andere over uw gezondheidstoestand, uw behandeling en de resultaten van uw behandeling. De meeste patiënten hebben daarbij ook nog dossiers van één of meerdere disciplines, bijvoorbeeld van de fysiotherapeut of verpleging. Deze dossiers samen vormen uw medisch dossier.

Uw medisch dossier zorgt ervoor dat wij uw behandeling kunnen sturen, toetsen en evalueren. Een dossier is ook nodig bij bijvoorbeeld de overdracht naar een waarnemer. Deze heeft dan alle informatie die hij/zij over u nodig heeft bij elkaar.

HartKliniek heeft de plicht om uw dossier te beveiligen, zorgvuldig met de gegevens om te gaan en ze digitaal of soms nog op papier, goed te archiveren en te bewaren. Alle rechten en plichten rond het beheer, het vastleggen en beveiligen van uw gegevens vindt u in het Privacyreglement.

Uw medische dossier wordt 15 jaar bewaard. Alleen op uw verzoek kunnen wij uw dossier langer bewaren.

Uw rechten rond het Medisch Dossier

U heeft als patiënt van HartKliniek recht op een aantal zaken rond het medisch dossier:

 • Inzage in uw dossier of een afschrift daarvan.
  U kunt uw dossier inzien. Bij voorkeur samen met uw arts of behandelaar, zodat deze meteen uitleg kan geven. U kunt ook een kopie krijgen. Deze kunt u aanvragen bij het medisch secretariaat van de afdeling waar u behandeld wordt. Zij kunnen u ook meer informatie geven over de gang van zaken bij inzage
 • Laten corrigeren, aanvullen, afschermen, of vernietigen van gegevens.
  U heeft het recht om bepaalde informatie in uw dossier te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of vernietigen. Corrigeren of aanvullen kan als er aantoonbare onjuistheden in uw dossier staan, of als de informatie onvolledig is of niet ter zake doet. U heeft ook het recht om delen van uw dossier te laten afschermen voor bepaalde beroepsbeoefenaren. Dit kan wel consequenties hebben. Bijvoorbeeld als deze informatie voor uw gezondheid en behandeling beschikbaar moet blijven. Dit geldt ook voor uw recht op vernietiging van het dossier. Een verzoek hiertoe kunt u op dezelfde manier doen als bij bovenstaand punt).

Toegang tot uw gegevens

HartKliniek heeft vastgelegd wie er wel en niet toegang hebben tot uw dossier. De volgende regels gelden:

 • De direct betrokkenen bij uw behandeling, zoals uw arts, verpleging/dokters-assistente, cardio-laborant en bijhorend ondersteunend personeel (bijvoorbeeld medisch secretaresse) hebben toegang tot uw dossier. Ieder ander mag dat pas inzien als u vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Om uw privacy te beschermen, hebben artsen, verpleegkundigen/dokters-assistenten, cardio-laboranten en bijbehorend ondersteunend personeel een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat zij niet met anderen over uw gegevens mogen communiceren als dat niet in het belang is van uw behandeling.
 • Gegevens over uw behandeling worden pas na uw ondertekende toestemming verstrekt aan derden, anders dan uw verwijzend medisch specialist of huisarts.

Wij zijn verplicht om bepaalde gegevens naar uw zorgverzekeraar te sturen voor de controle van uw behandeling en voor rekeningen.

Gebruik voor het doen van wetenschappelijk onderzoek

HartKliniek kan toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van behandelmethoden. Wettelijk is geregeld dat informatie over uw behandeling bij HartKliniek alleen geanonimiseerd (dus zonder naam en adres) kan worden gebruikt voor dit onderzoek. Indien u uitdrukkelijk bezwaar heeft tegen het anoniem gebruik van gegevens over uw behandeling, kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend arts

Over onderzoek waarbij het gaat om een nieuwe of niet-reguliere behandeling, wordt u expliciet geïnformeerd en geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens. In alle gevallen vindt het onderzoek volgens een van tevoren opgesteld protocol plaats en is het getoetst door een in te stellen onderzoekscommissie van HartKliniek.

Uiteraard heeft u het recht om te weigeren. Dit heeft geen invloed op uw verdere behandeling.

Gebruik voor het houden van enquêtes

Enquêtes houden wij omdat uw mening belangrijk voor ons is. Graag horen wij waarover u tevreden of ontevreden bent. Uw ervaringen gebruiken wij om de zorg te blijven verbeteren. Deelname aan enquêtes is vrijwillig. Iedere patiënt die zich inschrijft bij HartKliniek wordt vooraf toestemming gevraagd voor het gebruik van persoonsgegevens, emailadres en NAW-gegevens. HartKliniek maakt gebruik van deze gegevens uit het Medisch Dossier om haar patiënten te vragen of zij online enquêtes willen invullen.

Het gaat dan met name om de navolgende persoonsgegevens:

 • Voorna(a)m(en), Achternaam
 • Geboortedatum / geslacht
 • Adres / Postcode / Woonplaats / Land
 • Emailadres

Gegevens verkregen via onze online enquêtes worden alleen op veralgemeniseerd niveau en anoniem door HartKliniek verwerkt. HartKliniek legt de patiënt /cliënt uit waar het onderzoek over gaat, waarom HartKliniek het op prijs stelt dat de patiënt deelneemt, en voor welke doeleinden de data worden gebruikt zoals verbeterinformatie voor de praktijk, verantwoording richting zorgverzekeraars / inspectie, patiëntkeuze informatie, enzovoort.

Vertegenwoordiging

Er kunnen situaties zijn waarin een patiënt zijn of haar eigen belangen, bijvoorbeeld rond het dossier, niet kan behartigen. Deze patiënt kan zich dan laten vertegenwoordigen door een ander. Bijvoorbeeld door ouders of een voogd bij een minderjarige, of iemand die is benoemd als schriftelijk gemachtigde vertegenwoordiger. Ook een partner, ouder, kind, broer of zus kunnen belangenbehartiger zijn.

Klachten of vragen over dossier of privacy

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken rond uw dossier en uw recht op privacy, kunt u dat het beste bespreken met degene die daar volgens u verantwoordelijk voor is (doorgaans uw behandelend arts). U kunt ook gebruikmaken van onze klachtenprocedure.

.