Kwaliteitsbeleid

 

Onze zorg is overal deskundig en veilig

Wij zijn voor alle vestigingen door de minister van VWS in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI) erkend als instelling voor medisch specialistische zorg. Om aan te tonen dat wij de strengste kwaliteitsnormen navolgen voor de meest optimale behandeling, hebben wij de onafhankelijke keuringsinstantie KIWA gevraagd ons periodiek te controleren op zaken zoals veiligheid, infectiepreventie, toetsing op medisch specialisten, medicatiebeheer en patiëntenvoorlichting. Daarnaast laten wij ons regelmatig controleren door onze vakvereniging (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, NVVC) en krijgen onze cardiologen beoordelingsgesprekken.

Borging van onze kwaliteit

Om excellente kwaliteit te waarborgen, worden regelmatig bij ons kwaliteitscontroles uitgevoerd. Hiervoor is een Kwaliteitscommissie, onder leiding van de medisch directeur, ingesteld. Periodiek worden interne audits uitgevoerd om te controleren of voldaan wordt aan geldende normen en eisen. Daarnaast voert de Kwaliteitscommissie interne inspecties uit, waarbij wordt nagegaan of de werkwijze voldoet aan de eisen die de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) stelt. Bij afwijkingen doet de Kwaliteitscommissie aanbevelingen om de werkwijze te verbeteren of optimaliseren en houdt zij in de gaten of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Omgekeerd wordt het kwaliteitssysteem ieder jaar door de onafhankelijke instelling NZA getoetst. ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) is de organisatie die er op toeziet dat zowel het medisch handelen als de bedrijfsvoering van de aangesloten klinieken op een hoog peil staat. HartKliniek is sinds 2014 lid van ZKN en voldoet aan het ZKN-keurmerk. Daarnaast wordt HartKliniek regelmatig gevisiteerd door de beroepsgroep De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Tenslotte hechten wij zeer veel waarde aan de mening van de patiënt. Bent u bij ons onder controle en/of behandeling, dan ontvangt u een patiëntenenquête die u anoniem kunt invullen. Deze enquêtes geven inzicht in de tevredenheid van onze cliënten en patiënten en bieden ons de mogelijkheid om bij te sturen wanneer bepaalde zaken niet goed zijn verlopen. 

Onze medewerkers passen binnen de organisatie

Alle medewerkers van HartKliniek zijn nauwkeurig geselecteerd op kwaliteit en onberispelijk gedrag en moeten zowel qua opleiding als persoon binnen de eisen en doelstellingen van de kliniek passen. Alle medewerkers hebben onze gedragscode ondertekend en delen de missie "Terug naar de menselijke maat in de zorg". Alle medewerkers beschikken over de verplichte en benodigde registraties en diploma's. Kennis en kunde wordt voortdurend up-to-date gehouden door verplichte nascholing. De cardiologen van HartKliniek blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op hun vakgebied door het bijwonen van nationale en internationale congressen en deelname aan specifieke trainingen. Ook houden onze artsen onderling wekelijks overleg en staan zij wekelijks in interactie met de cardiologen van partner academisch ziekenhuis Utrecht (het UMCU) om ervaringen uit te wisselen, patiënten te bespreken, nieuwe behandeltechnieken te bespreken en kwaliteitseisen vast te stellen.

Beste keurmerk aanwezig

Hartkliniek is lid van het ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). ZKN ziet er op toe dat zowel het medisch handelen als de bedrijfsvoering van de aangesloten klinieken op een hoog peil staat. HartKliniek is in het bezit van het ZKN-keurmerk. Uit een onderzoek van de Consumentenbond kwam het ZKN-keurmerk als beste keurmerk in de zorg uit de bus. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een behandeling in een kliniek met het ZKN keurmerk in plaats van een ziekenhuis. Klinieken met een ZKN keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling.