Patiëntendossier (EPD) HartKliniek

Laatst gewijzigd: 22 mei 2018, 22.16 uur

Over het EPD

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. U moet er vanuit kunnen gaan dat alles wat u met uw arts (of een andere zorgverlener) bespreekt, geheim blijft. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling mogen uw gegevens inzien. Ook mogen zorgverleners niet zomaar informatie doorgeven aan uw partner, familie of vrienden. Dat mag alleen met uw toestemming. In HartKliniek worden uw gegevens opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit patiëntendossier is helemaal digitaal. Het voordeel is dat alle gegevens over uw behandeling bij elkaar staan. Zo is de kans op het maken van fouten kleiner. Uw gegevens zijn altijd beschikbaar en kunnen niet zoekraken.

Natuurlijk is het belangrijk dat uw privacy goed beschermd is in een systeem, waar veel hulpverleners uit het ziekenhuis in kunnen. Er zijn daarom regels welke hulpverlener welke gegevens in uw dossier mag inzien. Ze mogen alleen uw gegevens bekijken wanneer het noodzakelijk is voor de zorg of hun werkzaamheden. De zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak. Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). HartKliniek controleert regelmatig of medewerkers zich hieraan houden.

Voor sommige gegevens is uw privacy extra belangrijk. HartKliniek regelt op dat moment zelf al dat niet iedereen deze gegevens kan inzien.

De gegevens uit het EPD kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Informeren van andere zorgverleners binnen of buiten HartKliniek. Bijvoorbeeld bij een verwijzing of na ontslag uit het CDC dagbehandelcentrum (dan informeren wij uw huisarts). Dit gebeurt standaard, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
  • Gebruik voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen onze klinieken.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
  • Daarnaast worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Uw behandelend arts moet bijvoorbeeld een infectieziekte melden aan de directeur van de GGD.

Wil uw cardioloog gegevens gebruiken voor een ander doel dan hierboven aangegeven, dan moet hij u daarover informeren en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).

Uw zorgverleners

Voor planning en ondersteuning van het zorgtraject mogen ook andere medewerkers (bijvoorbeeld administratief medewerkers en dokters-assistenten) met uw gegevens werken. Zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die voor hun functie nodig zijn. Wij hoeven daarvoor geen toestemming aan u te vragen. HartKliniek gebruikt uw gegevens binnen HartKliniek ook voor ondersteuning van de patiëntenzorg, statistieken en ondersteuning van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld de financiële administratie). HartKliniek is verplicht de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren. Daarvoor hebben we een groot aantal kwaliteitssystemen. Wij gebruiken uw gegevens voor deze kwaliteitssystemen. Dat doen wij zoveel mogelijk anoniem (zonder uw naam te gebruiken). Als u een klacht indient, stemt u ermee in dat de klachtenbemiddelaars en/of de leden van de klachtencommissie uw dossier inzien. Wilt u dit niet? Vermeld dit dan duidelijk bij het indienen van uw klacht. De klachtenbemiddelaar en de leden van de klachtencommissie hebben bij de afhandeling van klachten een geheimhoudingsplicht.

Gebruik van uw medische gegevens

Tijdens uw onderzoek en/of behandeling leggen wij uw medische gegevens vast. Soms nemen we lichaamsmateriaal (bloed-onderzoek). We gebruiken uw gegevens en het lichaamsmateriaal soms voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs. Daarmee willen wij de zorg van toekomstige patiënten verbeteren. Wanneer u niet wil dat wij uw gegevens of lichaamsmateriaal gebruiken, kunt u bezwaar maken.

Inzage en afschrift

U heeft recht op inzage en afschrift van uw gegevens voor zover dit een ander niet schaadt. U kunt een aanvraag doen om uw dossier in te zien of om een kopie van uw dossier te ontvangen.

  • Een verzoek om inzage kunt u richten aan de cardioloog die u in behandeling heeft of heeft gehad. Wij zoeken dan een geschikt moment om samen het dossier door te nemen.
  • Voor een afschrift is een schriftelijke aanvraag nodig Download aanvraagformulier.

Voor het versturen van de kopie van uw medisch dossier mag HartKliniek u kosten in rekening brengen. Hierover krijgt u vooraf informatie.

Opvragen beeldmateriaal van het echo

U kunt bij Hartkliniek een kopie van uw echo op cd-rom opvragen. Hiervoor mag HartKliniek u kosten in rekening brengen. Hierover krijgt u vooraf informatie. Voor het opvragen van beeldmateriaal is een schriftelijke aanvraag nodig. Download aanvraagformulier.

Hoe machtig ik iemand om mijn dossier op te vragen

U kunt iemand machtigen om namens u een kopie van uw dossier te ontvangen. Dit kan alleen schriftelijk. U zet op papier wie u toestemming geeft voor ontvangst van de kopie. Download aanvraagformulier.

Inzage in het dossier na overlijden

Na overlijden mogen nabestaanden niet zomaar het medisch dossier inzien. De arts beslist of dit mogelijk is.

Gegevens in uw dossier wijzigen, aanvullen of vernietigen

Vindt u dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift? Dan kunt u de behandelend zorgverlener vragen deze te corrigeren. Ook kunt u verzoeken om (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Wij vragen u om een verklaring te ondertekenen. Bij vernietiging worden uw verzoek en verklaring bewaard in het (verder lege) dossier. Een zorgverlener hoeft niet akkoord te gaan met een verzoek  om vernietiging als een ander belang heeft bij het bewaren van een dossier. Of als een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Als uw zorgverlener niet ingaat op uw verzoek om vernietiging, dan moet hij of zij hierover uitleg geven. Ook kunt u uw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring. Uw zorgverlener voegt deze verklaring dan toe aan het dossier. Download hier het aanvraagformulier. Een verzoek om vernietiging of aanvulling kunt u sturen naar:

Functionaris Gegevensbescherming

HartKliniek Administratie, Loket Rechten van Betrokkenen

Randstad 21-77,  1314 BJ,  Almere.

Bewaartermijn van het dossier

Een dossier bewaren wij niet langer dan nodig. De algemene bewaartermijn van het medisch dossier is 15 jaar na het laatste contact tussen ziekenhuis en patiënt. Soms is deze termijn langer, bijvoorbeeld bij langlopende of terugkerende behandelingen. Voor bepaalde gegevens hanteert HartKliniek de bewaartermijn van de archiefwet.

Medische verklaring

Een medische verklaring kan bijvoorbeeld nodig zijn voor autorijden, naar school gaan, een omgangsregeling met uw kinderen, reisverzekering, parkeervergunning of aangepaste woonruimte etc. Uw behandelend arts mag zelf geen medische verklaring afgeven en verwijst u naar een onafhankelijk arts.

Foto's, films en geluidsopnamen

Wilt u in een van onze vestigingen filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Vraag dan altijd vooraf toestemming aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt. Vertel er ook bij wat u met de foto, film of geluidsopname wilt doen.

Wilt u in HartKliniek filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Houd dan rekening met de privacy van anderen. U moet altijd vooraf toestemming vragen aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt. Vertel er ook bij wat u wilt doen met de foto, film of geluidsopname. Externe publicatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van onze afdeling Communicatie. Als iemand toestemming weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto’s of opnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto’s of opnames maken.

Gesprek met uw zorgverlener opnemen

Van een gesprek tussen u en uw zorgverlener mag u geluidsopnamen maken om het gesprek op een rustig moment nog eens terug te kunnen luisteren. Maar wij verwachten van u:

  • dat u van tevoren overlegt met uw zorgverlener. Als de zorgverlener bezwaar heeft, dan is hij of zij verplicht om schriftelijke informatie beschikbaar te stellen. 
  • dat u de geluidsopnamen alleen voor privé-doeleinden gebruikt. Het openbaar maken van de opnamen (ook op social media) mag alleen met expliciete toestemming van de zorgverlener.

Beveiligingscamera's

HartKliniek heeft beveiligingscamera's in het kader van de veiligheid. Deze camera's bevinding zich alleen in algemene ruimten en niet in behandel- of onderzoekskamers. Op bordjes wordt aangegeven waar deze camera's zich bevinden. Opnamen worden heel kort bewaard, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden dat onderzocht moet worden.

Foto's en film voor uw behandeling

Soms maakt een zorgverlener in het kader van uw behandeling foto’s of filmopnamen. Deze opnamen worden bewaard in uw dossier.

In het kader van de behandeling vraagt de zorgverlener hiervoor uw toestemming. Heeft u bezwaar tegen het maken van foto- of filmopnamen, dan kunt u dit aangeven. Als wij de foto’s of filmopname(n) voor onderwijs of kwaliteitsdoeleinden willen gebruiken, moeten wij u vooraf apart om toestemming vragen en uitleggen waarvoor wij ze willen gebruiken en hoe lang wij ze bewaren. U beslist zelf of u dit wilt en kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Privacy

HartKliniek respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. Wij streven er naar om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. Lees meer onder: Privacy.