Pre-operatief onderzoek voor uw operatie

De pre-operatieve poli cardiologie van HartKliniek

Op dit spreekuur worden operatiepatiënten gezien die binnenkort een operatie elders moeten ondergaan en waarvoor de chirurg eerst een cardiologisch advies wil hebben. Het gaat dan om de juiste voorbereiding bij een orthopedische operatie, een urologische ingreep of bijvoorbeeld een buikoperatie bij mensen die een verhoogd risico lopen op een cardiale (hart) complicatie. De poli is niet bedoeld voor preoperatieve beoordelingen bij mensen die wachten op een hartoperatie (niet voor cardio-chirurgische ingrepen).

Indicaties voor een preoperatief consult cardiologie

 • Myocardinfarct < 3 maanden geleden.
 • Instabiele angina pectoris.
 • Stabiele angina pectoris bij verdenking inadequate medicamenteuze therapie en een ingreep met intermediair of hoog risico.
 • Links- en/of rechtszijdig hartfalen.
 • Ernstige ritmestoornissen zoals symptomatische ventriculaire ritmestoornissen, supraventriculaire ritmestoornissen met een snelle ventriculaire respons en WPW- syndroom met abnormale geleiding
 • Ernstig kleplijden of de verdenking hierop.
 • Chirurgie van de grote vaten.
 • Ernstige congenitale hartafwijkingen

Het operatierisico bij chirurgie

De kans op cardiale complicaties na niet-cardiale ingrepen is, naast patiënt-gerelateerde factoren, afhankelijk van het risico van de chirurgisch ingreep. Chirurgische ingrepen kunnen worden onderverdeeld in laag-, intermediair- en hoogrisico voor een cardiaal event binnen 30 dagen:

1

Klinische risicofactoren RCRI

2

Pre-operatieve onderzoeken

ECG

Een ECG wordt gemaakt bij patiënten met klinische risicofactoren die ingeroosterd staan voor een ingreep met een intermediair of hoog risico. Een ECG kan overwogen worden bij patiënten met risicofactoren die gepland zijn voor een laagrisico- ingreep en bij patiënten ouder dan 65 jaar zonder risicofactoren die gepland zijn voor een hoogrisico- ingreep.

Echo hart

De meeste beslissingen kunnen verantwoord genomen worden op basis van de klinische beoordeling. Echocardiografie wordt niet aanbevolen, maar kan overwogen worden bij patiënten voor hoogrisico-chirurgie.

Indicaties voor een preoperatief echocardiogram:

 • Klinische verdenking op niet eerder vastgelegde (hemodynamisch belangrijke) klepafwijking (een souffle de novo bij auscultatie)

 • Klinische verdenking op verergering van een reeds bekende klepafwijking

 • Klinische verdenking op verergering van bekend hartfalen

 • Klinische verdenking op linker ventrikel hypertrofie bij ingrepen waarbij een grote variabiliteit in de vullingstoestand van de patiënt verwacht wordt.

Stresstest

Een fietstest wordt aanbevolen bij patiënten die gepland staan voor een hoogrisico-ingreep, > 2 klinische risicofactoren hebben en slechte functionele capaciteit. Een stressecho kan worden overwogen bij patiënten die gepland staan voor een intermediair risico-ingreep met een of twee klinische risicofactoren en lage functionele capaciteit. Een stresstest wordt niet gemaakt voorafgaand aan een laagrisico-ingreep, onafhankelijk van het klinisch risico van de patiënt. De beslissing, of een stresstest gedaan wordt, neemt uiteindelijk de cardioloog.

Invasieve coronaire angiografie (hartcatheterisatie)

De indicatie voor preoperatieve coronaire angiografie is dezelfde als in de niet-operatieve setting. Deze wordt door de cardioloog gesteld.

Algemeen beleid preoperatieve cardiale medicatie

Bètablokkers

 • Worden altijd doorgebruikt

 • Preoperatief initiëren kan worden overwogen bij risicopatiënten, 30 – 7 dagen voorafgaand aan de ingreep, langzaam titreren, bij voorkeur metoprolol of bisoprolol.

Statines

 • Worden doorgebruikt

 • Het kan overwogen worden statines 14 dagen voor vaatchirurgische ingreep te starten en tenminste 1 maand postoperatief te continueren

Nitraten

 • Worden doorgebruikt

 • Individuele risicoafweging voor perioperatief iv gebruik

ACE-remmers, AT-Antagonisten

 • Kunnen 24 uur voor de ingreep worden gestaakt en postoperatief herstart zodra bloed volume en bloeddruk stabiel zijn

Calcium-antagonisten

Worden doorgebruikt, behalve kortwerkende dihydropyridines, zoals nifedipine

Alpha2 Agonisten

 • Worden doorgebruikt

 • Preoperatief initiëren niet geïndiceerd om het cardiale risico te minimaliseren

Diuretica

 • Worden gebruikt tot de dag van operatie

 • Dosisreductie kan worden overwogen bij hypovolemie, hypotensie of elektrolytstoornis

Acetylsalicylzuur / Carbasalaatcalcium

 • Wordt preoperatief gestaakt indien het bloedingsrisico hoger wordt ingeschat dan de cardiovasculaire benefit. Dit wordt bijvoorbeeld aanbevolen bij patiënten gepland voor spinale chirurgie, bepaalde neuro- of oogchirurgische ingrepen. Er dient dus een beslissing te worden genomen op individueel niveau.