Echo Hart (echocardiografie) in de eerste lijn

Eerstelijnsdiagnostiek echocardiografie in HartKliniek. Echo hart zonder consult cardioloog

Ook voor eerstelijns-diagnostiek hebben wij een verwijsbrief nodig. Verwijzing kan ook via ZorgDomein. Deze onderzoeken bieden wij uitsluitend aan op afspraak. Uw patiënt kan zelf bellen voor een afspraak met: 088 - 500 2000

Verwijsindicaties

 • Souffle
 • Dyspneu
 • Collaps
 • Hypertensie
 • Hartfalen
 • Screening familiaire en aangeboren stoornissen
 • Hartklepafwijkingen
 • Overige

Indicaties nader uiteengezet

Voor een huisarts die beperkte diagnostische middelen tot zijn beschikking heeft, is het moeilijk om  te differentiëren tussen klachten van cardiale en van niet-cardiale herkomst.

Souffle (hartgeruis) (vanaf 17 jaar)

Onder de cardiale souffles bestaan veel onschuldige fysiologische geruisen met name op jongere leeftijd. Aangezien het lastig kan zijn om dit onderscheid te maken zijn er behalve de leeftijd geen restricties voor het aanvragen van echo’s voor deze indicatie. Kinderen jonger dan 17 jaar dienen te worden verwezen naar de kinderarts.

Dyspneu

Betreft voornamelijk een analyse naar hartfalen (NHG standaard M51 Hartfalen). Patiënten met manifeste dyspnoe eci of hartfalen dat mogelijk/waarschijnlijk berust op ischemie dienen bij voorkeur direct naar de poli cardiologie (consult) verwezen te worden.

Collaps

In een minderheid van de gevallen is een collaps te verklaren uit echocardiografisch waarneembare afwijkingen. Het mortaliteit risico van cardiale collaps is echter relatief hoog bij aanwezigheid van structureel hartlijden. Het is van belang structureel hartlijden uit te sluiten.

Hypertensie

Het beoordelen van “eind orgaan” schade (linker ventrikel hypertrofie en/of verminderde functie, EF) kan echocardiografisch worden vastgesteld. Het effect van de medicamenteuze behandeling kan echocardiografisch worden gevolgd. Hypertensie is een veel gestelde diagnose. De indicatie voor een echo voor deze indicatie bij voorkeur stellen indien te verwachten valt dat dit relevante medische consequenties heeft.

Hartfalen

Bij patiënten met bijvoorbeeld kortademigheid of vermoeidheid kan een normaal ECG of een normaal nt-pro-BNP hartfalen (ventrikeldisfunctie) met een ruime mate aan zekerheid uitsluiten. Helaas is de positief voorspellende waarde van beide onderzoeken aanzienlijk minder. Hierdoor blijft de etiologie vaak onzeker. Echocardiografie kan in dit geval uitkomst bieden om tot een sluitende diagnose te komen.

Screening familiaire en congenitale (aangeboren) hartaandoeningen

Bij familieleden kunnen erfelijke hartaandoeningen zijn vastgesteld al dan niet bewezen met DNA onderzoek. Voor familieleden van deze patiënten kan een screenings echo worden aangevraagd. Kinderen jonger dan 17 jaar dienen te worden verwezen naar de kinderarts.

Follow-up: milde klepafwijkingen

Indien een belangrijke klepafwijking is geconstateerd die vervolg onderzoek noodzakelijk maakt, verdient het aanbeveling deze patiënt in te sturen voor een poliklinische beoordeling. Door de cardioloog de noodzaak, het interval van herbeoordeling, de leefregels en endocarditis profylaxe etc. geëvalueerd. Hier kan een advies uit voorkomen de klep door midden van eerstelijnsdiagnostiek echo’s te blijven controleren.

Mogelijke indicatie: Ritmestoornissen

Een Holter onderzoek, eventueel aangevuld met een inspanningsonderzoek is de eerste keus bij onderzoek bij patiënten met verdenking van ritmestoornissen en frequent voorkomende klachten. Bij ritmestoornissen is de aan/afwezigheid van structureel hartlijden van belang. Een echo kan hierover bij aangetoonde of sterke verdenking op ritmestoornissen uitsluitsel geven.

Geen indicatie: Angina pectoris / precordiale klachten

Een inspanningsonderzoek is het eerste onderzoek van keuze bij analyse van pijn op de borst indien hiervoor geen contra-indicaties bestaan.

Methode verwijzen en procedure

U geeft uw patiënt de verwijsbrief mee of stuurt deze via Zorgdomein (of anders) naar HartKliniek. Patiënt belt zelf voor de afspraak via 088 - 500 2000. Uiteraard kan uw doktersassistente de afspraak ook maken. Via zorgdomein verwijzen is ook mogelijk. Het echo wordt beoordeeld door de cardioloog. U krijgt de uitslag dezelfde dag via edifact/zorgmail.  De uitslag van het echo wordt niet met uw patiënt besproken. U geeft patiënt de uitslag. Er wordt geen consult cardioloog verricht en er wordt door HartKliniek geen DBC gedeclareerd.

Inhoud verwijsbrief

 • Vraagstelling
 • Actuele medicatie
 • Relevante voorgeschiedenis

Zinnige en zuinige zorg

Een eerstelijnsecho leidt tot minder verwijzingen naar de tweede lijn en minder aanvullende diagnostiek vanuit de tweede lijn.

Hoewel een echocardiogram in eerste instantie duurder is dan bijvoorbeeld een thoraxfoto, een ecg of een BNP-bepaling geeft de hogere diagnostische waarde een besparing in de verdere behandeling van de patiënt. In eerder onderzoek resulteerde de open access-huisartsecho in 73 procent minder verwijzingen voor de indicatie cardiaal geruis en 60 procent minder verwijzingen voor de indicatie dyspnoe. (Medisch Contact nr. 42, 19 oktober 2007).