Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Privacy patiënten gewaarborgd

Door te voldoen aan onze verantwoordingsplicht (accountability) leveren wij een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

HartKliniek eerbiedigt ook de privacy van onze verwijzers.

Wij conformeren ons aan:

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

Zie ook onder Privacy.

’Spacer’