Onafhankelijke medische expertises

HartKliniek voert met grote zorg onafhankelijke medische expertises uit op het gebied van hart- en vaatziekten. Dit doen wij in opdracht van verzekeringsartsen, medisch adviseurs, register geneeskundig adviseurs, letselschadespecialisten, advocaten en rechtbanken. Onze expertise wordt vaak ingeroepen ter bepaling van de gezondheidstoestand in het verleden, in de huidige situatie en/of om een inschatting te maken van de toekomstige gezondheidstoestand. Voorbeelden hiervan zijn expertises bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen, vaststelling van de medische gevolgen van medische fouten, toekenning van voorzieningen of uitkeringen. 

De kwaliteit van een HartKliniek

Ons team van cardiologen staat klaar om u en uw cliënt medische duidelijkheid te bieden in vaak complexe zaken. Bij een medische expertise is up-to-date vakinhoudelijke kennis een eerste vereiste alsmede inzicht in de (ontwikkeling) van vigerende wetenschappelijke richtlijnen en protocollen. Deze kennis is aanwezig in HartKliniek. Daarnaast is ook van belang dat de logistieke verwerking van de rapporten op snelle en adequate wijze plaatsvindt. Het organisatie-bureau van HartKliniek verzorgt de planning en correspondentie. Doorlooptijden worden daarbij nauwkeurig in de gaten gehouden (bewaakt) opdat de aanvrager snel kan worden voorzien van alle gewenste informatie.

HartKliniek ondersteunt wanneer:

 • Een onafhankelijke medische expertise bij juridische procedures nodig is

 • Een mate van invaliditeit moet worden bepaald

 • Een uitspraak moet worden gedaan over de causaliteit en gevolgen van aandoeningen

 • Snelle, verantwoorde duidelijkheid over de medische gevolgen van letselschade voor alle partijen van belang is

 

Wie kan in HartKliniek een medische expertise aanvragen?

 • Cliënten zelf

 • Verzekeringsartsen

 • Medisch adviseurs

 • Register geneeskundig adviseurs

 • Bedrijfsarts

 • Letselschadespecialisten

 • Advocaten en rechtbanken

Hoe gaat een medische expertise bij HartKliniek in zijn werk?

HartKliniek ontvangt van de aanvrager een verzoek tot expertise. Meestal zijn de relevante medische brieven bij dit verzoek aanwezig. Indien nog medische gegevens ontbreken zal HartKliniek deze opvragen, nadat hiervoor door u een medische machtiging is getekend. Als nadere informatie nodig is ontvangt u van HartKliniek een verzoek om deze machtiging te tekenen. Zonder uw toestemming mag uw behandelend arts namelijk geen informatie aan ons verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een elders gemaakt echo hart of ontbrekende brieven van behandelend cardiologen/hartchirurgen

HartKliniek neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak in een van de vestigingen van HartKliniek. Onze cardioloog zal eerst met u het doel van de expertise bespreken. Daarna volgt een anamnese (uw verhaal over wat er gebeurd is, en wat de gevolgen daarvan zijn) en onderzoek alsmede lichamelijk onderzoek verricht. Eventueel wordt ook nog aanvullend onderzoek gedaan (bijvoorbeeld een hartfilm, een inspannings-fietstest of laboratoriumonderzoek etc). Na de anamnese en het eventuele aanvullend onderzoek stelt onze expertisearts een (concept)rapportage op. In dit rapport wordt uw anamnese vermeld, de onderzoeksbevindingen en tevens worden de meegezonden en/of opgevraagde medische stukken besproken. Een samenvatting van de relevante gegevens wordt gemaakt. Hierna volgt een beschouwing van onze cardioloog, waarin hij/zij alle medische gegevens weegt en dan tot gemotiveerde conclusies komt. Tot slot worden op basis van deze gegevens en overwegingen de gestelde vragen beantwoord.

Inzage- en correctierecht en blokkeringsrecht

.

Voor alle rapportages geldt dat u volledige inzage- en correctierecht heeft. U heeft het recht om correcties aan te laten brengen in het rapport met betrekking tot feitelijke informatie die onjuist of onvolledig is weergegeven. Denk bijvoorbeeld aan onjuiste namen, adressen, data etc. De onderzoeksgegevens, beschouwing en conclusies kunnen niet gecorrigeerd worden. Natuurlijk kunt u wel altijd uw mening geven over dit verslag. Voor sommige rapportages geldt dat u ook blokkeringsrecht heeft. Indien u van het blokkeringsrecht gebruik maakt, zal het rapport niet naar de aanvrager(s) worden gezonden. De aanvrager(s) kunnen dan aan deze blokkering wel consequenties verbinden. Indien u verzending van het rapport niet blokkeert, wordt het (concept)rapport naar de aanvrager(s) verzonden. Na ontvangst van eventuele opmerkingen op de conceptrapportage worden deze verwerkt in de definitieve rapportage, die vervolgens naar de aanvrager(s) wordt verzonden.

Onze tarieven voor expertises:

.

Medisch Specialistische Expertise in het kader van sociale verzekering/Arbo/UWV/AOV vanaf € 4.500,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Kosten voor eventuele tolkendiensten worden aanvullend doorberekend. De kosten voor expertises zijn niet gedekt door een ziektekostenverzekering, omdat het niet om medische behandeling gaat.