Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Vermoeidheid en palpitaties bij een geringe aortaklep insufficiëntie

Dr. Edward Gabeler, cardioloog HK en coördinator hartrevalidatie HCN

Aortaklepinsufficiëntie (AOI) wordt gekenmerkt door een diastolische reflux van bloed vanuit de ascenderende aorta naar de linker ventrikel door het niet goed sluiten (malcoaptatie) van de aorta cusps. Singh et al. beschreven aan de hand van de Framingham studie een overall chronische AOI incidentie van 13% (< graad 2: 96.2%, > graad 2: 3.8% ) bij mannen, en 8.5% (<graad 2: 96.7% ,>graad 2: 3.3%) bij vrouwen. Volgens de Strong Heart Study uit de VS, is de overall prevalentie rond de 10%. Een acuut matig-ernstige insufficiëntie (> graad 2) kan namelijk leiden tot een levensbedreigende situatie door pulmonaal oedeem met hypotensie, hetgeen een chirurgische indicatie is, terwijl een chronische lichte lekkage (< graad 2) asymptomatisch verloopt. In de loop van de jaren gaat dit echter gepaard met hypertensie, waarbij linker ventrikel overbelasting kan ontstaan met LV dysfunctie en LV dilatatie. Vasodilatatoire medicatie wordt hierbij gegeven ter reductie van de afterload, om verdere progressie van de AOI en LV overbelasting te voorkomen. Door middel van echocardiografie wordt de AOI gediagnosticeerd, de ernst van de AOI gemeten (graad 1=Pressure halftime>500ms /vena contracta <1/ Jet breedte/LVOT: <25%; graad 2=350-500ms/1-3mm/25-50%, graad 3=200-350ms/3-6mm/50-65%, graad 4= <200ms />6mm/>65%), de aortaklepmorfologie, het aorta traject en LV functie beschreven.
De etiologie van chronische AOI toonde in een prospectieve studie van 104 patiënten de volgende onderverdeling: 35% onbekend, 26% een idiopathische aortawortel dilatatie, 13% congenitale abnormaliteiten, 12% rheumatisch kleplijden, 10% infectieuze endocarditis, en bij 7% degeneratieve klepziekte.

nhya lvesd smallReimold et al. hebben beschreven dat in de loop van de jaren een AOI kan verslechteren, en dat dit derhalve vervolgd dient te worden om tijdig te kunnen ingrijpen. Padial et al. benadrukten de relatie van een progressieve aortawortel dilatatie en snellere verslechtering van de AOI. Bonow et al. beschreven in asymptomatische chronische AOI patiënten (>graad 2, asymptomatisch), een kans op verslechtering van <5% per jaar over een periode van 11 jaar, en een kans op sudden death van 0.4% per jaar. Chronisch ernstige AOI kent een mortaliteit van > 10% per jaar.

Asymptomatische patiënten met geringe AOI dienen uiteraard vervolgd te worden. De uitdaging begint bij geringe symptomen, zoals beginnende vermoeidheid en sporadische palpitaties, en bij een geringe AOI. Vasodilatoire medicatie zoals Nifedipine, Amlodipine e.d. is de eerste stap ter symptoom onderdrukking en verbetering van de ADL. De echocardiografische ‘55’ regel ( LV<55%, LVED<55mm, en AOI>2) helpt hierbij in de timing voor het overleg met de cardiothoracaal chirurg ter inschatting van een eventuele chirurgische ingreep om progressie naar ernstige AOI te kunnen voorkomen.